Solcellsparker som gynnar ekosystemtjänster och biologisk mångfald

RISE har fått finansiering av Energimyndigheten att undersöka hur utbyggnaden av solcellsparker kan ske med bibehållen eller förbättrad biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Förändrad markanvändning är den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, som i sin tur leder till försämrad förmåga för naturen att leverera tjänster till oss människor, så kallade ekosystemtjänster.

Det nya projektet, Eko-Sol, kommer att ta fram vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med netto-noll eller netto-positiv påverkan genom att bland annat tillämpa den så kallade hänsynshierarkin vid planering och projektering, dvs att stegvis i varje projekt överväga att Undvika, Minimera, Restaurera och slutligen Kompensera påverkan på naturen.

Projektet pågår i två år, från oktober 2020. RISE partner I projektet är konsultbolaget Ecogain, som är ledande inom hållbar markanvändning och ekologisk kompensation.

För mer information kontakta:

Michiel van Noord
Projektledare
+46 10 516 50 09
michiel.van.noord@ri.se