Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

OM PROJEKTET

Forskningsprojektet som leds av RISE syftar till att utreda förutsättningarna för hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus. Målet med projektet är att bidra med ökad kunskap för lokal energilagring i batteriet – hur det ska styras och vilka externa tjänster som kan erbjudas.

Data från lastprofiler i småhus sorteras in i kluster och därefter modelleras respektive klusters typprofil med ett solel- och batterisystem. Batteristyrningen i modelleringen bygger bland annat på datainlärningsmodeller (AI) för prognostisering av elektrisk last och PV-generering för att ge optimal i- och urladdning.

Projektets mål är också att demonstrera en styrstrategi i RISE Forskningsvilla på befintligt PV- och batterisystem som bygger på datainlärningsprognostisering av last- och PV-profil. Detta för att se hur väl prognostisering lämpar sig för styrning av batterier och hur stor energibesparing och ekonomisk nytta man får genom sådan styrning.

PROJEKTMÅL

Projektet har följande mål:

  • Analysera vilka externa tjänster lokala batterilager kan erbjuda
  • Identifiera optimalt PV-system samt batteristorlek och styralgoritm för småhus med hjälp av klusterindelning
  • Analysera värdet av last- och PV-prognostisering för batteristyrning
  • Kvantifiera energi- och kostnadsbesparingen som fås vid olika driftstrategier och systemutformningar för respektive byggnadskluster
  • Ta fram prognostiseringsmodell för last- och PV-profil och verifiera funktionen genom verklig demonstration i RISE Forskningsvilla 

Förhoppningen med projektet är att skapa en bättre förståelse kring hur lokala batterilager ska implementeras, styras och dimensioneras utifrån de förutsättningar som finns för byggnaden vad gäller lastprofil och tillgänglig lokal energigenerering. Förutom nyttan med ökad egenkonsumtion ska potentialen för nättjänsterna som lokala batterilager erbjuder utredas.

DELTAGARE

Följande företag och organisationer ingår som partners i projektet:

  • Uppsala Universitet
  • Chalmers Tekniska Högskola
  • Herrljunga Elektriska AB
  • TMF- Trä- och Möbelföretagen

FINANSIÄRER

Energimyndigheten via SamspEL samt medverkande organisationer och företag.

TIDPLAN

Projektet startade januari 2019 och pågår till och med december 2020.

MER INFORMATION

För mer information kontakta Carolina Dolff, projektledare hos RISE – Research Institutes of Sweden, Division Samhällsbyggnad, carolina.dolff@ri.se, tel. 010 – 516 57 95.