Om testbädden

VAD ÄR EN TESTBÄDD?

Enlig Vinnovas definition:
“En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.”

En testbädd är en väl utbyggd och lättillgänglig testinfrastruktur, med tillgång till teknisk och affärsmässig support i testbäddsorganisationen. Testbädden behövs som plattform för snabbare utveckling av nya miljötekniska innovationer.

OM TESTBÄDDEN

Testbädden för solenergi – Solar test bedTestbädden ska ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande. 

Testbädden/innovationsklustret startade som samverkansprojektet “Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling” – som finansierades av Vinnova och Västra Götalandsregionen samt medverkande organisationer och företag. Samverkansprojektet resulterade i en effektiv innovationsplattform/innovationskluster för solenergi där ledande svenska aktörer – vilka representerar stora delar av intressenterna inom solenergiområdet – har avtalat om ett långsiktigt samarbete. Projektet har skapat en effektiv arbetsform för multidisciplinär projektutveckling. Projektet har också tagit fram en inventering av testbäddsresurser samt en vägledning till hur du kan använda en nationell resurs för solenergiinnovationer – Svenska solenergilösningar på väg! Man har även i projektet tagit fram en SIA (Strategisk Innovationsagenda) för solel – med visioner, mål och strategier för utveckling av området.

Samverkansprojektet har bidragit till flera utvecklingsprojekt med konkreta produkter som slutmål, t ex takintegrerad solcellslösning och elgenererande solavskärmning. Dessutom har ett nytt företag kring organiska solceller – Epishine – startat efter samarbete mellan entreprenörsstudenter och forskning/universitet.

På längre sikt

På längre sikt ska testbädden/innovationsklustret bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas. Samtidigt bidrar nätverket (som bildats runt testbädden/innovationsklustret) till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

Testbädden/innovationsklustret är full av olika kompetenser och tjänster till nytta för idésprutor inom ett växande solenergiområde: Allt från avancerad teknisk utvärdering till kunskaps- och IP-hantering, forskarkompetens, resurser för finansiering av nystartsföretag och demonstrationsplattformar.

Dokument med mer information