Projektpartners

Följande företag och organisationer ingick som projektpartners i projektet Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling som finansierades av VINNOVA och Västra Götalandsregionen. Listan är sorterad i bokstavsordning.

Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö AB erbjuder kundanpassade lösningar med god tillgänglighet inom energi-, avfalls-, miljö- och VA-området. Vi förädlar energi i ett evigt kretslopp för ett samhälle fritt från fossila bränslen.

Genom testbädden får vi tillgång till kunskap och inspiration om solenergins möjligheter som vi kan använda för att utveckla området i vår dagliga verksamhet. Som delägare i en större solelanläggning kan vi också bidra med våra erfarenheter till andra liknande intressenter.

Kontaktperson: Anders Brodén

Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier.

Vår styrka ligger i vår tekniska kompetens och våra heltäckande tjänster inom samtliga teknikområden under fastigheters och industrianläggningars hela livscykel.

Kontaktperson: Leif Persson

Chalmers tekniska högskola

Avd. för installationsteknik, med 30 års erfarenhet från olika nationella och internationella FUD-projekt, handleder examensarbeten och bedriver FoU kring byggnadsintegrerade solenergilösningar, såväl för bostäder som lokaler.

Förmedlar kontakter med andra avdelningar som bedriver forskning inom en mängd olika områden med solenergianknytning.

Kontaktpersoner: Jan-Olof Dalenbäck och Maria Haegermark

Encubator

Encubator är en företagsinkubator kopplad till Chalmers Tekniska Högskola som tillsammans med Chalmers Entreprenörsskola utvecklar goda idéer och innovationer till framgångsrika nya företag.

Encubator rankas idag som en av de 8 ledande universitetskopplade företagsinkubatorerna i världen och har sedan starten utvecklat över 50 nyskapande företag inom spetsområden såsom Cleantech, Biotech, ICT mm.

Encubator erbjuder forskare, innovatörer,  tillverkare och andra aktörer inom solenergiområdet stöd i arbetet med kommersialisering av goda idéer både vad avser tekniska innovationer såväl som nya affärsmodeller.

Kontaktperson: Håkan Axelsson, 0708-714512

Glafo, glasforskningsinstitutet

Glafo erbjuder stöd vid val av olika typer av solceller – specialitet, organiska solceller.

Glafo har mycket lång erfarenhet av att utveckla skräddarsydda färgade och ofärgade glas med olika kemiska, mekaniska och optiska egenskaper som även kan mätas med optisk profilometer. Glafo ger råd i energi- och hållfasthetsfrågor samt utvecklar tunnare och starkare glas.

Kontaktperson: Parisa Sehati

Glava Energy Center

Glava Energy Center är ett internationellt ledande testcenter för framtidens förnybara energilösningar.

Glava Energy Center erbjuder en arena med många utvecklingsmöjligheter där olika aktörer samverkar för att skapa nya förutsättningar för innovation, lärande, utveckling och tester inom området förnybar energi. Syftet är att verka för hållbara energilösningar och bättre energiutnyttjande i smarta gränsöverskridande lösningar.

Glava Energy Center Solar Testbed är utvecklad  i nära samarbete med svensk och norsk industri och erbjuder ”Pre compliance tests”  inom solenergibaserad produkt- och tjänsteutveckling.

Kontaktperson: Magnus Nilsson

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har bedrivit solenergiforskning i 30 år, mycket med ett systemfokus, och har sedan 15 år tillbaka en ettårig magisterutbildning i solenergi och från i år en tvåårig master i solenergi med studenter som ska göra exjobb inom solenergi.

Vi har en bred kompetens inom solvärme och solel och har special labbutrustning för test av solenergikomponenter och system. Genom många FUD projekt har vi byggt upp ett stort kontaktnät nationellt och internationellt med både forskare och företag.

Kontaktpersoner: Chris Bales, Frank Fiedler och Desirée Kroner

Linköpings Universitet

Vi utvecklar organiska solceller och kan leverera blåskimrande halvtransparenta moduler på flexibla substrat för karakterisering och byggnadsintegration.

Kontaktperson: Jonas Bergquist

Lokalförvaltningen Göteborgs Stad

Kontaktpersoner: Lars Berndtsson och Nina Jacobsson Stålheim

Paradisenergi AB

Paradisenergi är ett konsultbolag som hjälper dig med inventering av tak, förstudier, projektering, upphandling och uppföljning av solcellsprojekt.

Eftersom vi är oberoende konsulter kan du vara säker på att vi vill hitta den bästa lösningen för dig.

Kontaktperson: Johan Paradis

Riksbyggen

Riksbyggens kunder har ett stort behov av att följa utvecklingen av solceller det finns tekniska, ekonomiska, politiska och inte minst hållbarhets aspekter.

När Riksbyggen planerar för nya bostäder behöver våra projektledare stöd i byggprocessen, behovet affärsmodeller ser vi som en framgångsfaktor för ny teknik.

Kontaktperson: Mari-Louise Persson

Skanska AB

Skanska Sverige ser en stor potential i solceller då de bidrar till fler mörkgröna byggnader. Internt har Skanska Sverige sedan några år tillbaka en solsupport som finns som stöd för byggprojekten för att skapa fler projekt med solceller.

Skanska Sverige har tillsammans med SP och flera andra aktörer skickat in en ansökan till Solar Era Net för att hitta bra integrerade lösningar för solceller i tak. Om ansökan blir antagen kommer Skanska att leda arbetet med att hitta en lösning som verkar intressant (del 1).

Skanska Sverige ställer även upp med ett verkligt case, ett nybyggt villaområde (4 hus) i Malmöregionen.

Kontaktpersoner: Kaisa Liib och Åse Togerö

Solkompaniet (f.d. Direct Energy)

Solkompaniet levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar och är dessutom konsulter med bred kompetens inom hållbara energisystem.

Solkompaniet driver utvecklingsprojekt inom områdena solceller, smarta elnät, laddningsinfrastruktur samt elbilar och har en industridoktorand knuten till Mälardalens högskola.

Kontaktpersoner: David Larsson och Anna Bengtsson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Initiativtagare och koordinator för  testbäddsprojektet.

SP erbjuder tjänster för teknisk utvärdering, forskning, utbildning och certifiering inom solenergiområdet, i samarbete med industri, universitet och högskolor.

SP har starka experimentella och kompetens-mässiga resurser inom allt från mät-, energi-, brand- och materialteknik till hållbar stadsutveckling och innovationssystemanalys.

Kontaktpersoner: Peter Kovacs , Ollerper Hemlin och Anne Andersson

Svensk Solenergi

Branschförening som med drygt ett hundra professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Kontaktperson: Li Lindström

SweModule AB

Tillverkning av solcellspaneler sedan år 2003.

SweModule är en produktionsenhet med en fullt automatiserad process för tillverkning av c-Si baserade solcellspaneler.

SweModule investerar i utvecklingsprojekt för en ökad energi-yield i solcellspaneler och för en mer kostnadseffektiv produktion.

SweModule samarbetar också i egenskap som industriell partner i ett flertal externa forskningsprojekt.

Kontaktperson: Ingemar Åsberg

TMF – Trä- och möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med 30 000 anställda. TMF företräder medlemsföretagen i såväl näringspolitiska som branschfrågor.

TMF arbetar med en rad viktiga frågor för att stärka medlemmarnas konkurrenskraft. Till dem hör närings- och bostadspolitiska frågor, arbete för ett ökat träbyggande, industriell utveckling och en ökad export.

Genom samverkan kan branschernas intressen framföras med större tyngd, gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter.

Kontaktperson: Anders Rosenkilde