Testbädd för nya solenergilösningar med fokus på teknik- och affärsutveckling

logo004_webb_200pxOM PROJEKTET

Projektet låg till grund för den nationella testbädd/innovationsinfrastruktur för solenergilösningar som idag lever vidare. Se Om testbädden.

SYFTE & MÅL

Testbädden skulle ge ökade möjligheter för forskning, innovation och kvalitetssäkring inom solenergiområdet – vilket på sikt bidrar till ett mer hållbart stadsbyggande.
Målet var och är att utvecklas till en nationellt och internationellt ledande testbädd för solenergilösningar som knyter samman ledande svenska innovationsaktörer i ett långsiktigt samarbete.

Målet var vidare att genom tvärsektoriella diskussioner och personliga möten, där aktörer inom hela värdekedjan aktivt medverkade, tydliggöra hur behov ska tillgodoses genom testbäddens resurser och sedan aktivt arbeta för ökat nyttiggörande av dessa.

RESULTAT

Solel_redFram till och med 2015 resulterade projektet i en effektiv innovationsplattform för solenergi där ledande svenska aktörer – vilka representerar stora delar av intressenterna inom solenergiområdet – har avtalat om ett långsiktigt samarbete. Projektet har skapat en effektiv arbetsform för multidisciplinär projektutveckling. Projektet har tagit fram en inventering av testbäddsresurser samt en vägledning till hur du kan använda en nationell resurs för solenergiinnovationer – Svenska solenergilösningar på väg! Man har även i projektet tagit fram en SIA (Strategisk Innovationsagenda) för solel – med visioner, mål och strategier för utveckling av området.

Projektet har bidragit till flera utvecklingsprojekt med konkreta produkter som slutmål, t ex takintegrerad solcellslösning och elgenererande solavskärmning. Dessutom har ett nytt företag kring organiska solceller – Epishine – startat efter samarbete mellan entreprenörsstudenter och forskning/universitet.

På längre sikt ska testbädden bidra till att nya produkter, system, tjänster och processer kan utvecklas, kvalitetssäkras och marknadsanpassas samtidigt som det nätverk som bildats runt testbädden bidrar till kompetenshöjning på både leverantörs- och beställarsidan.

DELTAGARE

PartnersFöljande företag och organisationer ingick som partners i projektet:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE) – som projektledare, Glafo Glasforskningsinstitutet, Glava Energy Center, Chalmers tekniska högskola, Riksbyggen, TMF – Trä- och möbelföretagen, Linköpings Universitet, Skanska AB, Borås Energi och Miljö, Svensk Solenergi, Solkompaniet, Högskolan Dalarna, Encubator, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad, Paradisenergi AB, Caverion, SweModule AB.

FINANSIÄRER

Vinnova_RGB_ram

 

 

 

VG_300px

 

 

 

VINNOVA, Västra Götalandsregionen samt medverkande organisationer och företag

TIDSPLAN

Projektet löpte på två år och pågick till och med december 2015