Aktuellt

Här kan du se en sammanställning av det som är aktuellt hos “Testbädden för solenergi – Solar test bed”. Letar du efter äldre nyheter, så hittar du dem i arkivet.

2020-11-26

Vetenskaplig publikation – klimatets inverkan på energibesparingar med likströmssystem
Patrik Ollas, industridoktorand på RISE, presenterade på konferensen ”EU PVSEC” (37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) resultaten från en jämförelse över hur besparingspotentialen med likströmsdistribution (DC) skiljer sig för ett småhus i två olika klimat – Borås, Sverige och Phoenix, USA. Artikeln ”Increased PV Utilisation from DC Distribution: Quantification of Geographical Location Impact” är presenterad i konferensens ”proceedings” och fick även utmärkelsen ”Student Award Winner”.


2020-11-26

Vetenskaplig publikation – energibesparing med likströmsmatad värmepump
Patrik Ollas, industridoktorand på RISE, presenterade på konferensen ”BuildSIM-Nordic 2020” resultaten från labb-mätningar och modelleringar av en likströmsmatad (DC) bergvärmepump. Resultaten jämförde de energibesparingar som fås vid direkt DC-matning för två olika klimat – Malmö och Luleå. Artikeln finns att läsa här.


2020-11-20

Nytt projekt: Klimateffektiv solenergi
Solceller genererar inga utsläpp under drift men det kan däremot både tillverkning och hantering av uttjänta solceller göra. Därför har Energikontoret Storsthlm, tillsammans med RISE och allmännyttans inköpsfunktion HBV, startat projektet Klimateffektiv solenergi.
Läs mer här.


2020-11-20

SunCold resulterar i handbok för nordlig solel!
Projektet ”SunCold” som har drivits av RISE Energy Technology Center och Piteå Science Park har nu avslutats och resultatet presenteras i form av en handbok och en broschyr med rekommendationer för installation av solel på nordliga breddgrader.
Handboken har redan laddats ned över 500 gånger vilket visar vilket stort intresse det finns för solel också i norra Sverige. Både handbok och broschyr finns för fritt tillgängliga här.


2020-10-15

RISE deltar på Svenska Solelmässan 28/10
På årets helt digitala solelmässa bidrar RISE med kunskap och nyheter från våra internationella aktiviteter inom IEA-PVPS om solcellssystemens tillförlitlighet (kl. 14) och byggnadsintegrerad solel (kl. 15:30). Se  https://solelmassan.se/c-salen/ för mer information.


2020-09-30

EST-artikel om entreprenadformer och upphandling i Husbyggaren.
I tidningen Husbyggaren (nr 4, 2020) kan vi läsa om fördelarna med att kombinera en solcellsinstallation med takunderhåll för att få en bättre lönsamhet. Hur detta arbete kan fortlöpa lyfts fram genom RISE-projektet EST (Optimerad Renovering för effektiva Solcellstak) där vi får insikt i arbetsprocessen vid en rad befintliga anläggningar. För ett lyckat resultat med god lönsamhet, krävs planerad samordning med rätt förutsättningar. Läs artikeln här.
Husbyggaren nr 4, 2020.


2020-09-15

Nytt projekt!
RISE fick beviljat ett nytt projekt via Energimyndighetens utlysning ”El från solen”. Syftet med projektet är att studera den potential och de möjligheter en byggnad har för att bidra till ökad flexibilitet i el-nätet. Projektet startar i september 2020 och pågår till och med december 2023. Mer information finns att läsa här.


2020-08-21

Licentiatuppsats av Martin Warneryd
Martin Warneryd genomförde ett lyckat försvar av sin licentiatuppsats: “The social power grid – the role of institutions for decentralizing the electricity grid” den 8 juni på campus Borlänge, högskolan i Dalarna. Avhandlingen kan ni ladda ner från denna länk: https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1427459&dswid=-7382


2020-07-06

Solcellsparker som gynnar ekosystemtjänster och biologisk mångfald
RISE startar projektet “Eko-Sol” som kommer undersöka hur utbyggnaden av solcellsparker kan ske med bibehållen eller förbättrad biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Läs mer om projektet här.


2020-06-01

Seminarie om solel och mikronät, 8 juni 2020
Välkommen att lyssna på Martin Warneryds (RISE) licentiatpresentation med koppling till sol och mikronät. Seminariet kommer vara den 8 juni kl. 9.15 med titeln “The social power grid the role of institutions for decentralizing the electricity grid”.
Delta i seminariet via Zoom här.


2020-05-19

Mallar som hjälp vid inköp av solceller
Det ska vara enkelt att installera solceller och få en hög kvalitet på installationen. Energimyndigheten har därför tagit fram mallar som du kan använda dig av.
Mallarna kan du ladda ner på Energimyndighetens hemsida här.


2020-05-08

Energimyndighetens Testlab provar solcellssystem för villor hos RISE
På RISE i Borås jobbas det nu febrilt med att komma igång med provningar av nio olika solcellssystem för villor. Systemen inkluderar växelriktare och i vissa fall moduloptimerare.
Läs vidare om arbetet här.


2020-03-23

Tema Solceller och Brandsäkerhet
RISE jobbar på tillsamman med bland annat LTH och LTU för att öka kunskapen om brandrisker i byggnader som förses med solceller. Brandforsk och Länsförsäkringar ordnade ett frukostseminarium där vi presenterade vår förstudie som vägleder nästa forskningsprojekt. Nu saknar vi bara en finansiär som inser vikten av detta arbete. #solceller #brandsäkerhet #elsäkerhet #BIPV. Se seminariet här.


2020-02-28

Licentiatpresentation av Patrik Ollas på Chalmers, 13 mars 2020
Den 13 mars presenterar Patrik Ollas, RISE Research Institutes of Sweden, sin licentiatavhandling. Patriks arbete har varit inriktat på energibesparingar med hjälp av likströmsdistribution i byggnaden, i kombination med PV och batteri. Läs mer om rapporten och seminariet här.


2020-02-28

RISE Rapport om solcellsmoduler och växelriktare på energimyndighetens hemsida
RISE har på uppdrag av Energimyndighetens Testlab genomfört två projekt kring solel under 2019 och våra rapporter finns nu publicerade på Energimyndighetens hemsida. Denna rapport ger en översikt av produkter och system som finns tillgängliga för svenska villaägare idag, samt en beskrivning av hur branschen fungerar och annat man som konsument kan vara intresserad av när man funderar på att investera i solceller.
läs rapporten här.

2020-02-28


RISE Rapport om Solcellsinstallationer (Besiktningar 2020) på energimyndighetens hemsida. RISE har på uppdrag av Energimyndighetens Testlab genomfört två projekt kring solel under 2019 och våra rapporter finns nu publicerade på Energimyndighetens hemsida. Denna rapport handlar om de besiktningar av ett 40-tal solcellsanläggningar i villor som vi har utfört under hösten. Vi har intervjuat villaägarna, granskat offerter, granskat installationernas status m.m. Även i denna rapport finns en hel del matnyttigt för villaägare som vill fördjupa sin kunskap och bli bättre rustade inför köp av en solcellsanläggning.
Läs rapporten här.


2020-02-07

Ny testbädd för byggnadsintegrerad solel
Nu startar RISE igång ett nytt projekt som syftar till att etablera en testbädd för byggnadsintegrerad solel. Under våren 2020 kommer projektet fokusera på att inventera behoven hos olika aktörer med intresse för solceller i bebyggelsen, till exempel fastighetsägare, arkitekter och byggentreprenörer. RISE ska även undersöka möjligheterna att ta fram en certifiering av BIVP-produkter.


2020-02-07

SunRISE – En intern satsning på solenergi!
I år genomför RISE-koncernen en intern satsning på solenergi *SunRISE* som syftar till att kraftsamla och bygga nya samarbeten mellan olika delar av organisationens nära 3000 medarbetare. Detta gör vi för att bli bättre rustade att möta samtidens komplexa utmaningar, och för att ännu bättre kunna medverka till att svenskt näringsliv tar vara på de möjligheter som de höga svenska klimatambitionerna för med sig. En annan viktig uppgift för SunRISE är att uppmuntra politikers och andra beslutsfattares visioner och modiga beslut genom att visa på solenergins möjligheter och arbeta för en säker och effektiv marknadsutveckling.


2020-01-09

 

 

 

 

Snövis testtak är på plats!
Projektet Snövis syftar till att öka förståelsen kring solel i nordiskt klimat där solelmoduler belastas med snö. Efter en intensiv fredag den 20 december fick RISE ETC upp solelanläggningen och väderstationen på testtaket och väderförhållandena var för projektet gynnsamma, det vill säga snöiga. Läs mer om Snövis.


2020-01-09

 

 

 


Vi välkomnar Michiel van Noord som projektledare i vårt team!
Michiel är civilingenjör i teknisk fysik med över 13 års erfarenhet av solcellsinstallationer som projektör, konsult och utbildare. Han bidrar med kompetens kring projektering samt kvalitetssäkring och -kontroll av solcellsanläggningar. Michiel har sedan tidigare arbetat med projekt kring byggnadsintegrering. Vi ser även att hans erfarenheter som företagare kan komma till nytta i testbäddsverksamheten.


2019-11-08

Rapport om brandsäkerhet i solelinstallationer
Peter Kovács, senior projektledare och forskningsingenjör på RISE har tillsammans med kollegor på RISE, Lunds och Luleå universitet skrivit en rapport om brandsäkerhet i solelinstallationer. Solcellsinstallationer för lokal produktion av el blir alltmer populära vilket betyder att den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Förstudien beskriver vilka konsekvenser denna utveckling har för brandsäkerheten i våra byggnader och vad vi behöver göra framöver för att öka säkerheten. Läs rapporten här.


2019-10-29

Solceller är snart att betrakta som vilken byggprodukt som helst
Att branschens aktörer samarbetar för hög säkerhet och kvalitet i solelutbyggnaden är självklart och lika självklart bör det vara att väl synliga installationer blir snyggt integrerade i tak och fasader. Det skriver Peter Kovács, senior projektledare och forskningsingenjör vid statliga forskningsinstitutet RISE i nätpublikationen Energivärlden.se. Läs artikeln här.


2019-10-21

Läs slutrapporten för ELSA “ELgenerande SolAvskärmningar” på E2B2.
ELSA, som står för “ELgenerande SolAvskärmningar”, är ett projekt som tittat på solavskärmningar i ett helhetsperspektiv – från energieffektivitet till energiproduktion och från produkt till arkitektur. Nu finns slutrapporten och resultatbladet för projektet, samt en guide till elgenererande solavskärmningar, riktad till beställare och arkitekter, publicerade på E2B2.se. Läs mer här.


2019-10-07

Energimyndighetens Testlab undersöker marknaden för mindre solcellsanläggningar
RISE genomför under hösten en undersökning av den svenska marknaden för mindre solcellsanläggningar, upp till 30 kW, på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Det är fem år sedan Energimyndigheten lät testa solcellspaneler och växelriktare och mycket har hänt sedan dess. Flera installationer har varit i drift några år och det är angeläget att få en bild av hur väl de fungerar i praktiken. Nya aktörer och ny teknik har kommit in på marknaden och därför finns behov av information till konsumenter. Läs mer här.


2019-09-03

“Gratis” utvecklingstjänster på RISE
Jobbar du med utveckling av en produkt eller tjänst och ser behov av expertstöd i någon form från RISE? Då kan du få stöd från Regionen för att köpa tjänster från RISE. Vissa villkor är förknippade med stödet, bland annat behöver ni lägga in eget arbete, material eller kontanter i utvecklingsarbetet till ett värde motsvarande minst 50 procent av projektets totala budget, alltså lika mycket som ni kan få i stöd från Västra Götalandsregionen. Mer information hittar du på www.vgregion.se/fou-kortet. Du kan även kontakta Peter Kovacs på RISE: peter.kovacs@ri.se


2019-08-15

EST Nyhetsbrev #01
Projektet EST (Optimerad takrenovering för effektiva solcellstak) som finansieras av Energimyndighetens program E2B2 har under sommaren 2019 släppt sitt första nyhetsbrev. Här kan du läsa om den gruppträff som ägde rum i juni mellan EST och leverantörer av byggnadsintegrerade solelprodukter. Du kan också läsa en artikel om projektet som presenterades i tidningen Husbyggaren samt få en inblick i frågor som dryftas inom ramen för projektet EST så som kollektiva elabonnemang i flerbostadshus. Välkommen att läsa vårt nyhetsbrev här!


2019-03-21

RISE undersöker lönsam energilagring för hushåll
Hur ska ett batterilager för småhus utformas och styras för att uppnå bästa ekonomi i investeringen? Vilka externa nättjänster skulle kunna kopplas på en sådan lösning för att öka lönsamheten för småhusägaren? Det är frågor som RISE nya forskningsprojekt ”Prognostisering för styrning av lokalt batterilager” ska ge svar på. Läs pressreleasen här.


2019-01-25

Estetiskt tilltalande solceller för byggnader
I denna rapport presenterar RISE en undersökning om hur man gör solcellsmoduler estetiskt tilltalande med särskilt fokus på färg. Rapporten beskriver de olika tekniker som används för att kunna framställa gröna, röda eller till och med vita solceller och hur stor inverkan olika tekniker och färger har på cellernas effektivitet . Läs rapporten här.


2019-01-09

Pressmeddelande EST
Att göra takrenoveringar med solceller till ett självklart val för fastighetsägare är
målet när RISE med partners nu startar solcells-projektet ”EST” (Optimerad takrenovering för Effektiva SolcellsTak). Tillsammans med fastighetsmarknaden fördjupar EST tidigare forskningsresultat och förankrar dessa resultat i reella byggprojekt.
Läs pressrelease EST .


2018-10-19

RISE på Svenska Solelmässan 27 november 2018
Under en intensiv heldag möts företag, kunder, branschkollegor och beslutsfattare på en av Sveriges största mötesplatser för energiteknik. Platsen för evenemanget är Uppsala Konsert och Kongress och dagen kommer bjuda på spännande föredrag, utställare och möten. RISE medverkar under dagen och Peter Kovacs, forskningsingenjör, kommer att hålla en föreläsning om projektet “Miljontak” . Läs mer om Svenska Solelmässan.


2018-10-14

RISE medverkar i Solcellspodden
Den 6 september, 2018 besöktes RISE i Borås av Solcellspodden. Podden är ett forum för en mängd eldsjälar inom området solenergi så som forskare, villaägare, energibolag och kommuner. Tanken med avsnittet, det 25:e i ordningen, är att få en inblick i den mångfald av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten i samarbete med näringsliv och kommuner, som pågår inom RISE. Läs mer om besöket.

 


 

2018-07-04

LÄS OM VÅRT PROJEKT “ELSA” – SOLAVSKÄRMNING MED SOLCELLER!
Energimyndigheten, Svenska byggbranschens utvecklingsfond SBUF och Naturskyddsföreningen har tillsammans finansierat ett tvåårigt forsknings- utvecklings- och demonstrationsprojekt kring utvändiga solskydd som är uppbyggda av solceller och därmed genererar förnybar el. Projektet har letts av RISE som i samverkan med bland annat branschorganisationerna Svenska Solskyddsförbundet och Svensk Solenergi har utforskat denna smarta lösning. Läs mer om projektet i senaste numret av Solskyddsaktuellt 


2018-04-20

INBJUDAN TILL WORKSHOP I PROJEKTET
”Beställarstöd för Solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering (SOL:AR)”
Är du fastighetsägare eller solenergileverantör? Var med och påverka utvecklingen!
Vi söker fastighetsägare med intresse för utvändiga solavskärmningar och/eller solenergi och
leverantörer inom solenergi- och solskyddsbranscherna som vill delta i en workshop i Stockholm den 23 maj, preliminärt klockan 13.00-16.30. läs mer här …..


2018-03-07
Projektet “Miljontak- Takrenovering med solceller” redovisas nu i en kort o lättbegriplig rapport. Energimyndigheten genom E2B2-programmet och Sveriges Byggindustrier har finansierat projektet som undersökt förutsättningarna för att använda prefabricerade takelement med integrerade solceller vid takrenovering i miljonprogrammet. Nu kör vi vidare för att demonstrera tekniken och söker fastighetsägare som vill driva utvecklingen och lära sig mer i samverkan med forskare på RISE, entreprenörer, arkitekter och byggprodukttillverkare.


2018-01-25
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om att budgeten för solcellsstödet har nu fördubblats och också förlängts till år 2020, information om flera kurstillfällen – för att lära sig mer om solel och höra vad som pågår i branschen.


2018-01-24
Nu flyttar simuleringsfamiljen Grankvist ut från Forskningsvillan
Resultaten visar bland annat att energianvändningen i Forskningsvillan i Borås är betydligt lägre än dagens myndighetskrav som tillåter tre gånger högre energianvändning.


2018-01-09
Solelkrönika från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du en solelkrönika över 2017.


2017-12-07
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om Riksrevisionens rapport, den solcellstätaste stadsdelen och renovering av tak.


2017-11-10
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om solcellsmarknaden, Sveriges största takanläggning och smart solavskärmning.


2017-10-23
Nu tas helhetsgrepp på solceller, batterilager och likströmsnät
Pressmeddelande: I projektet kommer ett system med solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning att utredas och demonstreras i en enfamiljsvilla. Läs mer om projektet här.


2017-10-09
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om investeringsstöd, breddad skattereduktion och laddinfrastruktur.


2017-08-29
Nätkopplade batterier ger nya möjligheter för solel i lantbruket
Vattenfall och RISE ska nu i samverkan med lantbrukarna på en KRAV-gård i Hälsingland undersöka möjligheterna med nätkopplade batterier i lantbruk.


2017-08-23
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om stigande elpriser och energiskatt samt att solceller ökar kraftigt globalt.


2017-08-15
SEMINARIUM: Affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller
Måndagen den 4 september anordnar vi ett seminarium i Uppsala (i samband med den internationella konferensen) kring affärsmöjligheter med byggnadsintegrerade solceller.


2017-06-21
Räkna på solceller
I förra veckan lanserades solcellskollen.se, som ska hjälpa konsumenter att se hur man kan investera i solceller. RISE har varit mycket betydelsefulla, inte minst när det gäller arrangemanget av SOLution som gav oss draghjälp – samt stöttning från eldsjälar som Peter Kovacs, säger Erik Wallnér från Solcellskollen.


2017-06-16
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om flytande solceller och leasing.


2017-06-14
Nu blir det lättare att skaffa solceller – idag lanseras Solcellskollen.se!
Denna webbtjänst var med och tävlade i idétävlingen SOLution Göteborg som vi var med och anordnade! Nu släpps webbtjänsten Solcellskollen.se med syfte att hjälpa villaägare och andra mindre aktörer att investera i solceller.


2017-06-13
Nya rön bäddar för tunnare och starkare glas i solceller
I det nyligen avslutade EU-projektet LIMES (Lätta Innovativa Material för Effektivare Solcellsmoduler), som letts av RISE har man lagt grunden för fortsatt teknikutveckling inom solcellsområdet genom att kombinera kunskapen hos materialforskare med solcellstillverkare.


2017-05-29
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om tid för Intersolar och skattelättnad.


2017-04-24
Solenergi på RISE
Dubbelsidigt produktblad som kortfattat presenterar RISE olika tjänster inom solenergi.


2017-03-28
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om bygglov, sol-ROT och byggnadsintegrering.


2017-02-22
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om eltraktorer, importtullar och en viktig namninsamling.


2017-02-07
Nyhetsbrev från Solkompaniet
I detta nyhetsbrev hittar du bland annat information om solcellsservice, soljobb och andelsägda solceller.


2017-01-11
Tredjepartstester ledde till mångmiljonavtal
Absolicon Solar Collector AB i Härnösand har nyligen skrivit på ett avtal med det kinesiska företaget Heli New Energy Technology med ett värde på ca 25 MSEK. En starkt bidragande orsak till att denna affär kunde genomföras var de tredjepartstester som under sommaren genomfördes vid RISE anläggningar i Borås för att verifiera prestandan hos solfångaren enligt standard ISO 9806:2013.


2017-01-10
Svenska solenergilösningar på väg!
Läs vägledningen/guiden till hur du kan använda en nationell resurs för solenergiinnovationer.


2016-12-13
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. I detta nyhetsbrev hittar du information om nya rekord och det rafflande solåret som gått.


2016-11-24
Vinnarna i SOLution har korats!
24 timmars hårt inspirerande arbete gav verkligen innovativa resultat i SOLution Göteborg! Här kan du läsa mer om vinnarna i SOLution.


2016-11-22
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. I detta nyhetsbrev hittar du information om att solelskatten försvinner 2017!


2016-11-21
SOLution – en 24-timmars innovationstävling om smarta hållbara solenergilösningar
11 kreativa lag. 6 tunga jurymedlemmar. 7 rådgivande ämnesexperter. Ett jordklot som vill att vi ställer om. Idag kör vi!


2016-11-18
Innovationstävling för solel
ETC Göteborg skriver om vår tävling: På 24 timmar ska upp till tolv olika lag tävla i att få fram de bästa idéerna och lösningarna för att sprida solel i Göteborg. Eventet kallas Solution Göteborg och i prispotten finns femsiffriga summor att hämta för de påhittiga.


2016-11-17
Solavskärmningar i helhetsperspektiv kan bidra till förnybar elproduktion
I det senaste nyhetsbrevet från E2B2 kan du läsa om vad Peter Kovacs från SP säger om projektet ELSA och om värdet med solavskärmningar.


2016-11-10
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. I detta nyhetsbrev hittar du information om färgade solcellsmoduler, flerbostadshus och Teslas nya soltak.


2016-11-08
Filmer om solenergi
Nu kan du ta del av tre stycken filmer med Peter Kovacs på SP och David Larsson på Solkompaniet om om solcellsteknikens möjligheter, vad som krävs för att solenergi verkligen ska få en stor spridning i samhället och vilka drivkrafter som finns samt ger en bakgrund till SOLution och beskriver de tre utmaningarna som de tävlande kommer att ta sig an.


2016-10-21
SOLution Göteborg 2016
Välkommen den 21-22 november till en kreativ verkstad och tävling där lag med olika bakgrund under 24 timmar utvecklar innovativa idéer kring hur vi kan utnyttja solenergi i Göteborg!


2016-10-05
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. I detta nyhetsbrev hittar du information om bland annat dubbelsidiga moduler, regeländringar och invigningen av Sveriges största solelpark Solsidan.


2016-09-22
Innovation ska ge energi från väggarna
Företaget Elementum ska, tillsammans med SP, ta fram en innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement. Produkten ska bidra till att byggnaden kan bli helt eller delvis självförsörjande på el samtidigt som det utgör en säker fasadbeklädnad och yttervägg.


2016-09-02
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. I detta nyhetsbrev hittar du information om bland annat regeringens U-sväng, Tjernobyl och solflygningar.


2016-08-22
Stöd till solcellsforskning
Per H. Svensson på SP har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning), för forskning inom solcellsområdet. Projektet ”Screening och strukturbaserad design av Hybrid Perovskiter” pågår under fyra år – med början våren 2017.


2016-06-21
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. I detta nyhetsbrev hittar du information om Sveriges största solelpark strax utanför Tvååker (söder om Varberg) och bland annat notiserna “Ny studie av Sveriges solenergipotential” och “Almedalen mer spännande än någonsin!”.


2016-06-03
Ni glömde solen!
Energikommissionens bild av Sveriges framtida elförsörjning är orealistisk, då den inte ser solenergi som stor möjlighet, skriver bland annat fyra forskare i sin debattartikel.


2016-04-18
Informationsblad om ELSA
Nu kan du läsa och ladda ner det tvåsidiga informationsbladet om projektet ELSA – ELgenerande SolAvskärmningar. Läs mer om själva projektet här.


2016-04-07
En strategisk innovationsagenda för solel
Så tar vi del i potentialen på 1000 000 TWh. Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden – en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella
konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.


2016-03-28
Chalmers Ventures söker idéer att kommersialisera. Har du en (lysande) solidé?
I samarbete med Solar Test Bed söker nu Chalmers Ventures intressanta projekt med fokus på solenergi! Ansök senast 1 april.


2016-03-01
Nyhetsbrev från Solkompaniet
Nyhetsbrevet från Solkompaniet innehåller nyheter om förnybar energi generellt och solel specifikt. Om solvägar, ökensol och Sveriges största solcellsanläggning. I detta nyhetsbrev hittar du notiserna “Sluta straffbeskatta solelen”, “Tankar från Nice: Sverige har unik möjlighet att bygga snyggt”, “Marocko inviger enorm anläggning för koncentrerad solkraft” och “Solceller hela vägen från Malmö till Östersund, kan det va nåt?”.


Aktuelltarkiv